ระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค 
บริโภค กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และติดตาม ประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ำ

Card image cap

จังหวัดมหาสารคาม

Card image cap

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดพิษณุโลก